KREATIVNÍ MAPOVÁNÍ POTENCIÁLU - INOVATIVNÍ METODA NÁBORU

ARCHETYPÁLNÍ TYPOLOGIE A ANALÝZA VÝBĚRU, ROZHODNUTÍ A VÝVOJE

Postup netradiční, avšak velice efektivní metody výběru uchazečů o zaměstnání, profese anebo studijního směru je podložený přepracovanou metodologií z její knižní podoby, nejdříve publikované ve Švýcarsku pro německy mluvící krajiny, později i v Čechách a na Slovensku, jejíž autorkou je přímo lektorka workshopu.

Technika vychází z Jungovy typologie osobnosti, teorie nevědomí, opírá se o význam symbolů a archetypů. V průběhu procesu mapování potenciálu, schopností, talentů a možností testovaných jedinců se využívá grafického ztvárnění psychologických symbolů a jejich významů spojených s pracovní sférou a kariérou.

Forma

Kurz

Školení pro MLM

Školení pro nezaměstnané

Konzultantské služby u náboru 

Osobní konzultace pro personalisty, nezaměstnané, zájemce o pracovní pozice, studenty, rodiče studentů rozhodujících se pro studijní směr

Cíle

Zmapovat podstatné oblasti osobnosti, talenty, schopnosti, sklony, motivace, silné i slabé stránky v podřízených i nadřízených pozicích, odolnost vůči stresu, schopnost týmové spolupráce, vhodné obory a profesní orientace. Odhalit i prvky, které uchazeč nemůže nebo nechce sdělit. Získat další zásadní informace důležité pro určení vhodnosti uchazeče na danou pozici. Dostat se navíc k datům, které se pravděpodobně nedozvíte ani z CV, ani při osobním rozhovoru či z klasických psychotestů.

Cílová skupina

- Personalisté a recruiteři

Majitelé menších firem bez personálních oddělení, resp. bez možnosti najímat HR agentury

Poradenské agentury v oblasti HR

Poradci v oblasti výběru budoucího povolání 

Klíčoví manažeři pověření výběrem lidí

- Úřady práce

- Nezaměstnaní 

- Lidé hledající své uplatnění, posláni, nejvhodnější pozici

- Uchazeči o různé pozice před výběrovými řízeními

Obsah

Zaškolení do mapování a identifikace:

- pracovních a profesních zručností, talentů, schopností a daností

- výkonového a osobnostního potenciálu

- stabilních struktur osobnosti

- osobních preferencí a priorit

- komunikačních schopností

- míry odolnosti vůči stresu a zátěžovým situacím

- řídících schopností a manažerských předpokladů

- "zaměstnanecké mentality"

- vztahu k autoritám

- pracovní způsobilosti vykonávat konkrétní pozici

- tendencí k rozvoji nebo naopak ke stagnaci v určitých situacích

- osobního tempa

- orientace na proces nebo spíš na proces

- úrovně kreativity

- schopnosti navrhovat, prosazovat a uplatňovat změny či se jim naopak bránit

- schopnosti adaptovat se na změněné podmínky

- pozitiv i negativ při plnění pracovních povinností

- schopnosti převzít nebo odmítat odpovědnost

- tíhnutí k loajalitě nebo fluktuaci

- schopnosti týmové spolupráce

- individuálních motivací

- emocionálních a mentálních vzorců ovlivňujících chování na pracovišti

- různých aspektů pracovních dovedností

- nedostatků, na nichž by bylo přínosné se zaměřit v zájmu lepšího uplatnění na trhu práce

- skryté vlivy, sklony a problémy...

Techniky

- Test na určení příslušného typu osobnosti - archetypu - v rámci Kreativního mapování potenciálu

- kreativní technika určování preferencí uchazeče a jeho skrytých motivací, slabých a silných stránek

- "strategická" metoda mapování potenciálu

Způsob práce

- teorie metody

- výklad - principy metody

- achetypální typologie podle C. G. Junga v obrazech  - typy osobnosti a jejich fungování v pracovní oblasti

- metodika použití

- procvičování na příkladech z praxe

Rozsah

Workshop i celá metodologie je obsahem vždy přizpůsobována potřebám případného klienta. Minimální rozsah prezenčního tréninku je 2,5 dne.  

Lektor

JUDITA PESCHLOVÁ


V našem výběrovém řízení na kreativní pozici jsme využili vedle celodenního assessment centra metodu Kreativního mapování potenciálu. Ta nám poskytla pro obrázek o kandidátech hloubkové informace o jejich osobnosti, zdrojích motivace a dalším potenciálu k rozvoji. Výstupy byly vztažené k náplni dané pozice, hodnotám firmy i aktuální situaci v  týmu, proto jsme je mohli snadno použít při rozhodování. Určitě tuto metodu doporučujeme jak při výběru nových, tak při mapování potenciálu a plánování dalšího rozvoje stávajících zaměstnanců.

 

Tereza Slavíčková, personální manažerka, isifa Image Service s.r.o.

 

 

K vlastní, jinak jistě neotřelé a invenční personalistické metodě je třeba uvést, že pro rozvinutí její schopnosti docílit vysoké vypovídací hodnoty ohledně profilu uchazečů o zaměstnání je tyto potřeba vždy s použitím této metody srozumět. Je potřeba si uvědomit, že většina uchazečů zcela logicky dbá a snaží se o zaujetí svým profilem a vystupováním na vstupním pohovoru tak, jak si myslí, že může na potencionálního zaměstnavatele pozitivně zapůsobit. Předmětná metoda od počátku evokuje, že půjde o mnohem hlubší zjištění profesně osobních vlastností často nad rámec toho, co je uchazeč připraven či ochoten o sobě zpřístupňovat či prozrazovat právě při vstupní pohovoru či ucházení se o nové zaměstnání. Proto je třeba uchazečovo dobré srozumění se s použitím předmětné metody. Metodě jako takové je jinak stěží co vytknout. 

Mgr. et Mgr. Václav Sládek, Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Přihláška na akci